Home > Call To > Php 5.3 Fatal Error Call To Undefined Function Mysql_connect

Php 5.3 Fatal Error Call To Undefined Function Mysql_connect

Contents

Ask Ubuntu works best with JavaScript enabled Υπενθύμιση αργότερα Έλεγχος Υπενθύμιση απορρήτου από το YouTube, εταιρεία της Google Παράβλεψη περιήγησης GRΜεταφόρτωσηΣύνδεσηΑναζήτηση Φόρτωση... Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Κλείσιμο Μάθετε περισσότερα View this Do they work? –samayo Dec 11 '12 at 17:16 Perhaps not, as I have tried entering incorrect user/pass and my 'or die' statement is not showing! –user1765369 Dec 11 If enabling the "extesion=" line in your php.ini file doesn't work, read over the FAQ stickied at the top of this forum (specifically, the post entitled "2. For example in php.ini: extension=php_mysql.dll PHP Code:
phpinfo
();

?>
Apache2.4.18 (Win64) / PHP5.6.19 check over here

Text above line in TikZ probability tree Why don't browser DNS caches mitigate DDOS attacks on DNS providers? Absolute value of polynomial Where's the 0xBEEF? How to explain the existence of just one religion? How to make Twisted geometry Can a nuclear detonation on Moon destroy life on Earth?

Call To Undefined Function Mysql_connect() In Php

Server restarted? –cfedermann Apr 14 '12 at 10:58 my PHP says '--without-mysql' i have restarted my server –Huzoor Bux Apr 14 '12 at 11:16 add a comment| 4 Answers Upper bounds for regulators of real quadratic fields How to prove that a paper published with a particular English transliteration of my Russian name is mine? "Have permission" vs "have a are the integers modulo 4 a field?

In case you're using apache, the following should work: sudo service apache2 restart share|improve this answer edited Sep 23 '15 at 14:19 answered Sep 2 '13 at 16:03 andreimarinescu 2,3081527 9 This means that php5-mysql was looking for php5-common (=5.3.6-13ubuntu3.1) but I had php5-common (=5.3.6-13ubuntu3.9) installed. Search - Debugging 101 - Collected Solutions - General Guidelines - Getting help at all Reply With Quote 02-01-2012,11:49 AM #10 bradgrafelman View Profile View Forum Posts Visit Homepage Pna lbh Call To Undefined Function Mysql_connect() Codeigniter Why don't cameras offer more than 3 colour channels? (Or do they?) What shape is a Calippo?

How to add non-latin entries in hosts file What kind of weapons could squirrels use? Call To Undefined Function Mysql_connect() Xampp please bear with me, please...need a help. share|improve this answer edited Feb 26 at 14:45 Peter Mortensen 10.3k1369107 answered Jul 11 '15 at 18:10 lara_croft 11 OP has undefined function mysql_connect and not msql_connect so he if (λ x .

System Windows NT 6.1 build 7601 (Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1) i586 Build Date Dec 11 2013 00:52:57 Compiler MSVC9 (Visual C++ 2008) Architecture x86 Configure Command cscript Call To Undefined Function Mysql_connect() Ubuntu Call the page: extensions.php and run it. Since (s)he hijacked an old thread, I doubt (s)he is able to do that. (However I'm going to mark it resolved anyway due to the thread necromancy plus the fact that How to explain the existence of just one religion?

Call To Undefined Function Mysql_connect() Xampp

Not the answer you're looking for? more stack exchange communities company blog Stack Exchange Inbox Reputation and Badges sign up log in tour help Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed Call To Undefined Function Mysql_connect() In Php Does it include info about MySQL? Call To Undefined Function Mysql_connect() Windows php mysql ubuntu mysql-connect undefined-function share|improve this question edited Feb 26 at 14:39 Peter Mortensen 10.3k1369107 asked Dec 11 '12 at 17:12 user1765369 1282213 How about other built in

php share|improve this question edited Oct 9 '12 at 19:38 hakre 134k26216390 asked Oct 8 '12 at 14:17 nitxx 21114 I cant view the linked area from work - check my blog mysql_error()); } echo 'Connected successfully'; mysql_close($link); ?> Cause The mysql.so extension library does not come with the PHP or MySQL distributions. Each works with no problem on their own. mysql_error()); } echo 'Connected successfully'; ? Call To Undefined Function Mysql_connect() Linux

I've also tried un-commenting "extension=mysql.so" in php.ini, but PHP then complains with "PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/mysql.so'." (even though the module does reside there). I had the same error message. Took me 3 days to figure out, hope it helps. this content share|improve this answer edited Mar 24 '14 at 11:27 Qantas 94 Heavy 9,964134158 answered Mar 24 '14 at 10:11 Gordon 1 1 This does not provide an answer to the

Longest "De Bruijn phrase" in English Why can't I set NODE_ENV to undefined? Call To Undefined Function Mysql_connect() Centos Applies To RedHat 7.x, 8.0, 9.0, Fedora, Apache, MySQL Home · Contact · Search · Print · TweetCreated 2004-10-18, Last Modified 2011-07-24, © Shailesh N. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

FAQs!

I installed it through yum and then did service httpd restart. –nitxx Oct 8 '12 at 14:52 You're going to have to configure it again, see my edit for Privacy Statement Terms of Use Contact Us Advertise With Us Hosted on Microsoft Azure Follow us on: Twitter Facebook Microsoft Feedback on IIS current community blog chat Server Fault Meta Carrying Metal gifts to USA (elephant, eagle & peacock) for my friends Does AAA+BBB+CCC+DDD=ABCD have a solution for distinct digits A,B,C,D? Call To Undefined Function Mysql_connect() Php 7 Upper bounds for regulators of real quadratic fields What shape is a Calippo?

any help would be highly appreciated. It must be installed separately by downloading the php-mysql RPM. What about trying to load the pdo module as well? –Sebas Mar 11 '13 at 19:14 You might have two php.ini files to modify. /etc/php5/apache2/php.ini, and /etc/php5/cli/php.ini. –Joe Frambach have a peek at these guys Output the Hebrew alphabet Would there be no time in a universe with only light? "Surprising" examples of Markov chains "Have permission" vs "have a permission" Was the Boeing 747 designed

Also I tried to find the file php_mysql.dll, but could not locate it in my system. –nitxx Oct 8 '12 at 14:38 If you have php installed you should more hot questions question feed about us tour help blog chat data legal privacy policy work here advertising info mobile contact us feedback Technology Life / Arts Culture / Recreation Science Reply With Quote 02-02-2012,12:33 AM #11 php5Newbie View Profile View Forum Posts Junior Member Join Date Feb 2012 Posts 3 Originally Posted by Weedpacket So did you read the thread you Human vs apes: What advantages do humans have over apes?

If you have RedHat 8.0, then navigate to the folder /linux/8.0/en/os/i386/RedHat/RPMS/ and search for php-mysql. Thanks for all the suggestions to solve –nitxx Oct 9 '12 at 8:14 add a comment| up vote 0 down vote Your PHP is configured with --without-mysql. I have a new guy joining the group. Having a MySQL server on the system is not the correct fix.

Assuming you have SSH or terminal access and sudo permissions, log into the server and run this: sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql If the MySQL packages or the php5-mysql package If you don't see it, make a note of the exact version of PHP that is installed. Join them; it only takes a minute: Sign up Undefined function mysql_connect() up vote 11 down vote favorite 7 I have ran aptitude install php5-mysql (and restarted MySQL/Apache 2), but I Step 4 : Save and Restart You Apache Control Panel .

When I run php -i from the command line then sure enough it shows all the MySQL bits and pieces, but when I load a page displaying phpinfo() then there are I have a new guy joining the group. Apache2.4.18 (Win64) / PHP5.6.19 / MySQL5.7.11 / phpMyAdmin4.6.0 Reply With Quote 02-01-2012,06:35 AM #8 php5Newbie View Profile View Forum Posts Junior Member Join Date Feb 2012 Posts 3 hi! How to add non-latin entries in hosts file How to create a table of signs I am designing a new exoplanet.

I will look into it but I would really like to get this working first as it worked previously until I moved to a new server. –user1765369 Dec 11 '12 at That's it :) share|improve this answer answered Apr 24 at 14:29 Piash Sarker 9 1 While this might be correct for Windows, this question is tagged Ubuntu, which most certainly